Algemene voorwaarden Quoted BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook, tussen Quoted BV, verder genoemd Quoted, en de klant.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf.

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Quoted behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming.


Prijzen en offertes

Prijzen door Quoted in offertes meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn werd vermeld.

Offertes zijn eigendom van Quoted en mogen niet worden doorgegeven aan derden. Tevens gelden bestaande offertes niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Quoted behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven marktconform te wijzigen.

Indien de klant eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers aanbiedt, dient deze Quoted hier vooraf van op de hoogte te stellen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Quoted er niet toe om een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Quoted behoudt zich het recht voor om in geval van gedeeltelijke bestelling een aangepaste prijs voor te stellen.

Prijzen worden steeds opgegeven in euro en exclusief BTW.


Schriftelijke bevestiging

Offertes dienen bij wijze van goedkeuring door de klant schriftelijk te worden bevestigd.
De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Quoted.

De klant erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30% van de aannemingssom. Quoted behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.


Aanleveren van gegevens

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Quoted aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort.

Gegevens die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.


Eigendomsrecht

Alle ontwerpen, concepten, documenten, bestanden en andere materialen, van welke aard dan ook, door Quoted aangeleverd of ontwikkeld, blijven ten allen tijde eigendom van Quoted.

Een export van een website kan steeds door de klant worden aangevraagd. De CMS module Speech blijft ten allen tijde eigendom van Quoted en wordt nooit doorgestuurd als deel van een export.


Termijn van uitvoering

Na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal, wordt binnen de 21 werkdagen van start gegaan met het uitwerken van de overeengekomen producten en/of diensten.

Een verwachte uitvoeringstermijn wordt bij wijze van inlichting door Quoted aan de klant meegedeeld en is niet bindend, doch louter richtinggevend. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant.


Klachten

Klachten omtrent de gepresteerde diensten en/of zichtbare gebreken moeten binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering schriftelijk aan Quoted worden gemeld. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de klant.

Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.


SEO

Quoted doet al het mogelijke om elke website zo optimaal mogelijk in Google te laten indexeren (Search Engine Optimization). Dit gaat om enkele technische voorzieningen, een dynamische sitemap, de aanmelding bij Google Webmaster Tools, enz.

Er worden echter geen garanties gegeven mbt. de ranking in Google of andere zoekmachines.


Webhosting

Alle hostingcontracten door Quoted aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. Zij vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op de webserver van Quoted. Deze server wordt gehuurd bij COMBELL NV. Hiervoor zijn dus de algemene voorwaarden van COMBELL NV geldig.

Alle hostingcontracten worden, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

Tenzij anders overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Quoted wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Quoted heeft het recht om ingeval van laattijdige betaling van de hostingvergoeding de hosting stop te zetten en de website offline te halen. In voorkomend geval is Quoted niet aansprakelijk voor enige schade.

Uit veiligheidsoverwegingen worden nooit FTP-gegevens van een hostingpakket doorgestuurd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium voor .be domeinnamen). Domeinnamen worden steeds op naam van de klant geregistreerd, waardoor de klant als licentienemer wordt en de volledige aansprakelijkheid draagt voor de inhoud van de webpagina’s op de via Quoted geregistreerde domeinnaam.

Alle domeinnamen worden, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

Quoted is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden, enz.

Bij annulatie van een domeinnaam wordt deze na de lopende registratieperiode opnieuw vrijgegeven. Quoted is dan niet meer verantwoordelijk voor de domeinnaam en is ook op geen enkele manier aansprakelijk bij (her)registratie door derden.


G Suite

Quoted is officieel reseller van G Suite (Google). Alle G Suite abonnementen via Quoted aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar.

Alle G Suite contracten worden, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

Quoted heeft het recht om ingeval van laattijdige betaling van de G Suite vergoeding de account te blokkeren. In voorkomend geval is Quoted niet aansprakelijk voor enige schade.


Betalingsvoorwaarden

Elke factuur dient binnen de 21 dagen na de facturatiedatum (= de vervaldatum) te worden vereffend op de rekening van Quoted. De BTW is steeds te laste van de klant.

In geval van niet-tijdige betaling van de factuur zal, zonder ingebrekestelling en van rechtswege, bovenop het verschuldigde bedrag een verwijleninterest van 1% per maand aangerekend worden vanaf het verstrijken van de vervaldatum.

Naast het verschuldigd zijn van de verwijleninterest, zal iedere wanbetaling aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-.

Alle overeenkomsten met Quoted BV worden geacht te zijn afgesloten te 9290 Overmere en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Lokeren en de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht (8) werkdagen na de verzendingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan Quoted.

Quoted heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van openstaande facturen (onafhankelijk van de diensten op die facturen vermeld), alle diensten van de klant tijdelijk te blokkeren of af te sluiten. Dit geldt dus voor domeinnamen, e-mailboxen, Google Apps accounts, hostings, websites en webshops.

In voorkomend geval is Quoted niet aansprakelijk voor enige schade.


Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor een opdracht redelijkerwijze niet kan worden vervuld, heeft Quoted het recht om deze opdracht op te schorten.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk is, zal Quoted alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit mogelijk is.

Wanneer na onderling overleg met de klant wordt geconcludeerd dat uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Quoted tot aan het moment van overmacht, zullen alsnog gefactureerd worden.

De klant dient Quoted onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in juridische toestand die een impact heeft op haar overeenkomst met Quoted waaronder gerechtelijk akkoord, (nakend) faillissement, overname, fusie, splitsing, collectieve schuldenregeling, e.d.


Aansprakelijkheid

Quoted kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van een opdracht, indien de klant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven of indien opmerkingen niet binnen de gestelde termijn van acht (8) werkdagen schriftelijk worden geformuleerd.

De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen. De klant draagt tevens als enige de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld en goedgekeurd en van de conformiteit hiermee met de diverse wettelijke bepalingen en ondermeer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy.

Elke vordering tot schadevergoeding moet binnen de acht (8) werkdagen na het voorvallen van het feit per aangetekend schrijven aan Quoted worden meegedeeld.

De klant dient er tevens van op de hoogte te zijn dat informatie die via Internet wordt verzonden, door derden kan worden onderschept. Quoted kan hiervoor onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld.


Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de klant worden voor intern gebruik bewaard in de database van Quoted. De gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming worden doorgegeven aan derden.

Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie (zoals logins voor externe software of platformen...) die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Quoted. Deze gegevens worden enkel gebruikt op vraag van de klant en ter garantie van een optimale werking van de site.

Alle persoonlijke gegevens van de klant worden bewaard voor de totale duurtijd van onze overeenkomst. Deze gegevens worden extra beveiligd opgeslagen in een daarvoor bekwaam programma en via 2-step-verification login. De klant is de hoofdverantwoordelijke voor zijn login gegevens en kan deze ten alle tijde wijzigen. De klant kan ook vragen om de persoonsgegevens verwerkt door Quoted te laten schrappen.

Bij data breach van deze gegevens, lichten wij automatisch alle betrokken partijen in zodat zij de nodige stappen kunnen ondernemen en hun login gegevens onmiddellijk kunnen wijzigen.

Persoonlijke gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt voor contact door Quoted in het geval van veranderingen die betrekking hebben op het goed functioneren en beheren van uw website of webshop.

Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.


FEWEB Gedragscode

Als lid van FeWeb (Federatie van Webontwikkelaars) verbindt Quoted zich ertoe de bepalingen van de FeWeb- gedragscode na te leven. Deze gedragscode werd ontwikkeld met het oog op het optimaliseren van de relatie tussen de webontwikkelaar en de klant.

U vindt de meest recente versie van de gedragscode op de FeWeb-website.

© 2022 Quoted BV BTW: BE 0885.700.763 Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 145 A1, 9290 Overmere
info@quoted.be algemene voorwaarden privacy policy cookie policy sitemap