Privacy policy

Wij vinden uw vertrouwen in Quoted uitermate belangrijk, uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Wanneer u ons persoonsgegevens overmaakt, zien wij erop toe hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan. In deze privacy policy leest u welke gegevens wij waar verzamelen en hoe wij de beveiliging van deze gegevens garanderen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de website www.quoted.be, onder beheer van Quoted BV (hierna genoemd “Quoted”, “wij” of “ons”). Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring.

1. Welke gegevens verzamelen wij?

1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.quoted.be worden permanent bewaard in Google Analytics, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

1b We verzamelen alle aanvragen die via ons contactformulier op de website via worden verstuurd. Deze aanvragen komen binnen in een met 2-step-verification beveiligde Gmail-account. De inhoud van onze communicatie via e-mail wordt zolang bijgehouden als nodig is om u onze diensten te verlenen. De inhoud, ontvangen via ons website contactformulier, wordt tevens bewaard in onze webserverdatabase, zodat wij steeds kunnen refereren naar uw aanvraag bij geval van betwisting.

Verder verzamelen we contactgegevens (naam, functie, e-mail adres, telefoonnummers) indien u ons deze bezorgt.

1c Quoted zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en gearchiveerde gegevens in onze Gmail-account, dit via de Google 2-step-verification. Onze webserver database is beveiligd op basis van ons uniek IP-adres in combinatie met 2-step-verification en een actieve firewall.

2. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
 • Voor het opmaken van een offerte
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met Quoted
 • Om uw bedrijf toe te voegen als klant in ons facturatieprogramma, en dus het verzenden van facturen en invorderingen van betalingen mogelijk te maken
 • Voor statistische doeleinden
 • Om een domeinnaam te registreren in opdracht van u
 • Om een samenwerking met een derde partij mogelijk te maken ter realisatie van de website, nl. fotografen, copywriters, vertaalbureaus
 • Om uw website te optimaliseren en te voorzien van alle nodige functionaliteiten in opdracht van SEA doeleinden.
 • Om een Social Media profiel op te maken in opdracht van u
 • Om u slechts uitzonderlijk te informeren over gebeurtenissen die betrekking hebben op onze diensten en uw website
 • Om onze werking en diensten te evalueren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

3. Bekendmaking persoonsgegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend mits uw toestemming, wanneer het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.
Indien het noodzakelijk is dat Quoted uw persoonsgegevens aan derden overmaakt, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Gegevens die door de klant aan Quoted zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
 • Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo'n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): DNS.be (voor .be-domeinnamen), Combell (voor domeinnamen met alle andere mogelijke extensies zoals .com, .eu, .fr… uitgezonderd .be).
 • Bij een samenwerking met een derde partij voor het kunnen realiseren van onze diensten, met name voor fotografie, copywriting, vertaling, social media of SEA.

In alle overige gevallen zal Quoted uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

4. Hoelang bewaren wij deze persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden (zoals beschreven in de Privacy verklaring onder ‘2. Gebruik persoonsgegevens’ of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘3. Bekendmaking aan derden’.

5. Wat zijn uw rechten?

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met Quoted via ‘privacy@quoted.be’.

 • U kan te alle tijde uw rechten uitoefenen, mits voorlegging van de nodige identificatie. Wij verbinden ons ertoe tijdig te beantwoorden aan uw verzoeken of klachten.
 • U heeft recht op toegang en verbetering van persoonsgegevens.
 • U heeft recht op schrapping van uw persoonsgegevens ‘right to be forgotten’.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking - geheel of gedeelteijk - van uw persoonsgegevens. Let wel, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Naar aanleiding van uw verzoek tot het aanpassen of schrappen van uw persoonsgegevens, zal er verder geen gebruik maken van uw gegevens en worden enkel die gegevens bewaard voor zover en in de mate dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact) of via communication@apd-gba.be

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Quoted verbindt er zich toe om redelijke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Een deel van uw persoonsgegevens, dewelke verzameld werden via e-mail, worden bewaard in de Cloud mits extra beveiliging via 2-step-verification.

De veiligheid van uw logins (Speech, Gmail, externe koppelingen) hangen ook mede af van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot deze platformen. Indien u QUOTED verzocht heeft uw login bij te houden of ons herhaaldelijk vroeg om de login te resetten, werd deze bewaard in een daarvoor beveiligde en betalende applicatie. De bewaarde logins worden geëncrypteerd en zijn enkel toegankelijk voor Quoted mits login.

Wanneer u merkt dat iemand toegang genomen heeft tot uw logins, raden wij u dan ook ten sterkste aan uw wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen en contact op te nemen met ons.

7. Contacteer Quoted

Indien u vragen of klachten heeft over deze Privacy Policy kunt u steeds terecht op het e-mailadres privacy@quoted.be Daarnaast kan u ook rechtstreeks contact opnemen met Quoted BV (BTW: BE 0885.700.763) via de contactpagina of via de post: Quoted, Kerkstraat 145 A1, 9290 Overmere (België).

8. Disclaimer

Quoted is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

© 2022 Quoted BV BTW: BE 0885.700.763 Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 145 A1, 9290 Overmere
info@quoted.be algemene voorwaarden privacy policy cookie policy sitemap